Παροχή Εργατικού Δυναμικού

  • Μίσθωση και διάθεση ανειδίκευτου & εξειδικευμένου προσωπικού
  • Μίσθωση και διάθεση εκπαιδευμένων εποπτών στον καθαρισμό και την παροχή υπηρεσιών, για έλεγχο του δικού σας προσωπικού