Διαχείριση Απορριμμάτων

  • Σχεδιασμός & λειτουργία προγραμμάτων ISO 14001 (Περιβαλοντικής Διαχείρισης)
  • Ολοκληρωμένα προγράμματα ανακύκλωσης απορριμμάτων
  • Αποκομιδή και διάθεση Νοσοκομειακών αποβλήτων
  • Διάθεση ανοικτών κάδων αποκομιδής οικοδομικών απορριμμάτων (skip containers)