Παροχή Εργατικού Δυναμικού


  • Μίσθωση και διάθεση ανειδίκευτου & εξειδικευμένου προσωπικού

  • Μίσθωση και διάθεση εκπαιδευμένων εποπτών στον καθαρισμό και την παροχή υπηρεσιών, για έλεγχο του δικού σας προσωπικού