Διαχείριση Απορριμμάτων


  • Σχεδιασμός & λειτουργία προγραμμάτων ISO 14001 (Περιβαλοντικής Διαχείρισης)

  • Ολοκληρωμένα προγράμματα ανακύκλωσης απορριμμάτων

  • Αποκομιδή και διάθεση Νοσοκομειακών αποβλήτων

  • Διάθεση ανοικτών κάδων αποκομιδής οικοδομικών απορριμμάτων (skip containers)